Bądź na bieżąco        

Regulamin Arkei NieruchomościOGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU INTERNETOWEGO
ARKEI NIERUCHOMOŚCI

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Niniejsze ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego ARKEI NIERUCHOMOSCI określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników indywidualnych z serwisu o nazwie "ARKEI NIERUCHOMOŚCI", w ramach którego ARKEI NIERUCHOMOŚCI zamieszcza informacje z zakresu tematyki nieruchomości.

Właścicielem i administratorem serwisu ARKEI NIERUCHOMOŚCI pod domeną internetową www.nieruchomosci.arkei.pl jest właściciel ARKEI Remigiusz Kucharuk z siedzibą w Poznaniu na os. Stefana Batorego 29C/36, 60-687 Poznań

II. DEFINICJE LEGALNE

Użyte w "Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego ARKEI NIERUCHOMOŚCI" sformułowania oznaczają:
ARKEI NIERUCHOMOŚCI - oznacza firmę ARKEI Remigiusz Kucharuk, będącą twórcą oraz właścicielem praw do Serwisu Tematycznego, uprawnionymi do dysponowania jego zasobami.
Serwis - oznacza Serwis Tematyczny ARKEI NIERUCHOMOŚCIe pod domeną www.nieruchomosci.arkei.pl, poświęcony tematyce nieruchomości.
Zasoby Serwisu - oznaczają udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych "Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego ARKEI NIERUCHOMOŚCI" materiały obejmujące w szczególności informacje, ogłoszenia pracy, artykuły oraz formularze kontaktu użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny.
Serwis informacyjny - oznacza zasoby serwisu, do której każdy z użytkowników indywidualnych ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywania procedury rejestracji.
Użytkownik indywidualny - oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU ARKEI NIERUCHOMOŚCI

1. Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika indywidualnego jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.
2. ARKEI NIERUCHOMOŚCI zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu:

- MS Internet Explorer od 9.0,

- Firefox od 13.0,

- Chrome od 19.0,

- Opera od 12.0.

Systemy informatyczne Użytkowników Indywidualnych powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

IV. ZOBOWIĄZANIA ARKEI NIERUCHOMOŚCI

ARKEI NIERUCHOMOSCI zapewnia Użytkownikom indywidualnym nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych "Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego ARKEI NIERUHOMOŚCI" oraz dobrymi obyczajami.
2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.
Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zdjęć wiąże się z naruszeniem praw autorskich.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. ARKEI NIERUCHOMŚCI oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Z uwagi na specyfikę świadczonych przez siebie usług ARKEI NIERUCHOMOŚCI nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji objętych zasobami serwisu. ARKEI NIERUCHOMOŚCI nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.
3. ARKEI NIERUCHOMOŚCI nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych.
4. ARKEI NIERUCHOMOŚCI nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

1. Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), wyłącznie po wyrażeniu przez użytkownika zgody na takie przetwarzanie, która znajduje się w treści formularza rejestracyjnego wypełnianego przez użytkownika. W szczególności dane osobowe użytkownika będą przetwarzane i wykorzystywane do wewnętrznych celów statystycznych i marketingowych ARKEI NIERUCHOMOŚCI.
2. Użytkownik przez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, wyraża także zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, , zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną obowiązującą od 10 marca 2003 roku.
3. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych (nieruchomosci@arkei.pl) pocztą elektroniczną na stosowne żądanie wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.
4. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się użytkownika z systemu serwisu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.
3. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej ze Stron.
4. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby ARKEI NIERUCHOMOŚCI oraz pod adres e-mail: nieruchomosci@arkei.pl
5. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej (nieruchomosci@arkei.pl).
6. Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez ARKEI NIERUCHOMOŚCI zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia reklamacji.
7. Strony Umowy zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy.
8. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd Gospodarczy.
9. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany w regulaminie będą publikowane na stronie serwisu.