Bądź na bieżąco        

Regulamin


REGULAMIN PROMOCJI „UBEZPIECZENIE W CENIE MIESZKANIA”


ORGANIZATOR PROMOCJI.


  Promocja organizowana jest na zasadach niniejszego Regulaminu przez następujące podmioty:

  ARKEI Remigiusz Kucharuk z siedzibą w Poznaniu os. Na Murawie 6A/4, 61-655 Poznań, NIP 8881951394,

  zwanej dalej ARKEI NIERUCHOMOŚCI


  Agencja ALLIANZ Borawski Wiesław & Wspólnicy Sp.j. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Szelągowskiej 30, 61-626 Poznań, NIP 972-120-64-52

  Zwane dalej łącznie „Organizatorem”.


CEL PROMOCJI.


  Promocja skierowana jest do Klientów firmy ARKEI Nieruchomości i tylko Oni mogą być jej uczestnikami, o czym świadczyć będzie zawarta z firmą ARKEI Nieruchomości umowa pośrednictwa.

  Promocja dotyczy ubezpieczania nieruchomości mieszkaniowych na okres jednego roku przez  Agencję Allianz Borawski Wiesław & Wspólnicy, zakupionych przez Klientów firmy ARKEI Nieruchomości w ramach jednej zrealizowanej usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, bez ponoszenia przez Klientów ARKEI Nieruchomości kosztów ubezpieczenia.


  MECHANIZM PROMOCJI.

  Każdy Klient, który zakupi nieruchomość za pośrednictwem firmy ARKEI Nieruchomości s.c., oraz zapłaci wynagrodzenie z tytułu zrealizowanej umowy pośrednictwa na poziomie nie mniejszym niż 2,25% (słownie: dwa i dwadzieścia pięć setnych procent) ceny transakcyjnej w okresie trwania Promocji, otrzyma w ramach usługi pośrednictwa ubezpieczenie zakupionej nieruchomości w wariancie „Bezpieczny Dom”, na okres jednego roku. Ubezpieczenie zawierane będzie z firmą Agencja Allianz Borawski Wiesław & Partnerzy, a koszty wynikające z polisy ubezpieczeniowej pokrywać będzie firma ARKEI Nieruchomości.

  Organizator zastrzega sobie prawo do przekazywania między podmiotami Imion i Nazwisk oraz numerów telefonów Klientów, którzy korzystać będą  z niniejszej promocji.


  CZAS I MIEJSCE PROMOCJI.

  Promocja rozpoczyna się dnia 01.01.2014r. i trwa do 01-01-2015. w siedzibach podmiotów będących Organizatorem promocji.


  REKLAMACJE.

  Wszelkie reklamacje dotyczące przeprowadzenia niniejszej Promocji powinny być zgłoszone pisemnie do dnia 10.01.2015r. na adres:

  ARKEI NIERUCHOMOŚCI

  os. Na Murawie 6A/4

  61-655  Poznań

  Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko i dokładny adres uczestnika promocji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.


  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakres i warunki ubezpieczenia nieruchomości, które wynikać będą z ogólnych warunków ubezpieczenia zawartego z ubezpieczycielem - firmą Allianz Polska. Wszelkie roszczenia odszkodowawcze winny być kierowane bezpośrednio do ubezpieczyciela.


  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Promocji

  - Organizator ma prawo do zmiany regulaminu – pod warunkiem, że zmiany te nie naruszą praw nabytych uczestników Promocji

  - Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady opisanej w nim Promocji. Regulamin dostępny będzie w siedzibach podmiotów będących Organizatorem Promocji.